KMS Adwokaci

Komisja Europejska zaakceptowała polski program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%, mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków. Mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe – COVID-19”, o czym jest mowa w przepisach z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Takie rozwiązanie oznacza  możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19.

Z opisanej wyżej pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu pandemii COVID -19. Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego określonego wniosku. Przedsiębiorcy, którzy spełniają wymagania ustawy mogą starać się o:

– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;

– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, czyli 2019. Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 roku i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 roku. Pomoc powinna być udzielona przed 30 czerwca 2021 roku, a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 roku.

Pomoc, o której mowa powyżej nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną udzieloną pomocą Wartość pomocy została określona szacunkowo w decyzji Komisji Europejskiej na 264 mln EUR (ok. 1,2 mld zł).

Warto dodać, że niezależnie od opisanej wyżej pomocy można również nadal wnioskować o pomoc z  „Polskich środków antykryzysowych – COVID-19”, na dotychczasowych zasadach, o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis. Dla przypomnienia podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o: rozłożenie na raty należności podatkowych, umorzenie zaległości podatkowej oraz odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych.