KMS Adwokaci

Tarcza 6.0 Nowe środki pomocy dla przedsiębiorców

W Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę w sprawie wsparcia wybranej grupy przedsiębiorców działających w branżach, które w sposób szczególny ucierpiały z powodu pandemii COVID -19.

Z pomocy mogą skorzystać wybrane kategorie przedsiębiorców. Regulacje dotyczą między innymi dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacje, które  zaczną obowiązywać po upływie trzy dni od momentu publikacji treści w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Główne narzędzia pomocy, jakie zostały przewidziane w Tarczy 6.0 to w szczególności to:

  • zwolnienia z ZUS,
  • świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie),
  • tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł czy
  • dofiansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł.

Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane

na podstawie umowy zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

Poniżej zamieszczamy listę kodów PKD,  które powinny być  wpisane jako przeważający kod działalności (w zależności od rodzaju pomocy: na dzień 30/09/2020 lub dzień składania wniosku)   oraz wykaz pomocy możliwej do uzyskania:

47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.ZDziałalność szpitali
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek domów strachu miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z.Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Art. 15gga – DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

Dotyczy kodów PKD 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

Wysokość dofinansowania: 2000zł na jednego pracownika z uwzględnieniem wymiaru etatu

Nie kwalifikują się pracownicy: z wynagrodzeniem wyższym niż 300% średniej krajowej, zatrudnieni w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 15zs1 – DODATKOWE POSTOJOWE

Dotyczy kodów PKD 2007:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: dzień składania wniosku

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Moment prowadzenia działalności: ?

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Nie ma informacji ile razy to świadczenie może być wypłacone, w szczególności nie ma ograniczenia do 3 razy.

Art. 15zs2 – DODATKOWE JEDNORAZOWE POSTOJOWE

Dotyczy kodów PKD 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Świadczenie wypłacane może być raz.

Art. 15zs3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW

Dotyczy rodzajów działalności:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji, b) przez przewodników muzeów

Moment zawarcia umowy: przed wejściem w życie ustawy

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 15zze4 – POŻYCZKA (DOTACJA) 5000 ZŁ

Dotyczy przedsiębiorców: mikro i małych

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020. Działalność w tym dniu nie mogła być zawieszona

Warunek: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Warunek umorzenia: prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Przychód z dotacji nie jest opodatkowany

Art. 31zo ust 8 i 9 – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Dotyczy rodzajów działalności: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: dzień składania wniosku

Warunek: podmiotbył zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Termin złożenia wniosku: do 15 stycznia 2021 dla kodów 55.10.Z, 79.12.Z oraz do 30 listopada 2020 dla pozostałych kodów

Okres zwolnienia: 1 lipca – 30 września 2020

Składki zapłacone są zwracane.

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 31zo ust 10 – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: podmiot był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r

Termin złożenia wniosku: do 31 stycznia 2021s

Okres zwolnienia: 1-30 listopada 2020

Składki zapłacone są zwracane.

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 31zy14 – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZLECENIOBIORCÓW W ROKU 2021

Dotyczy rodzajów działalności: wymienionych w art. 15zs3

Okres zawarcia umowy: 1 stycznia 2021 – 30 kwietnia 2021

Warunek: łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz brak innych tytułów do ubezpieczeń.

Sposób uzyskania zwolnienia: ZUS zwalnia zleceniodawcę z obowiązku naliczania, potrącania i odprowadzania składek na wniosek zleceniobiorcy

Maksymalny wymiar zwolnienia: 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień

Termin złożenia wniosku: 7 dni od daty zawarcia umowy.

Art. 31zzm – OPŁATA TARGOWA

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

W przypadku śmierci osoby, której przyznano dofinansowania zwrotne, są one umarzane

W razie pomocy w uzyskaniu środków finansowych lub ulg związanych z Tarczą 6.0 zapraszamy do kontaktu.