KMS Adwokaci

Trudne czasy dla przedsiębiorców, jak sobie z nimi radzić? – pomoc finansowa od Państwa Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 uruchomiona!

Faktem jest, iż nieoczekiwane zmiany, do jakich doszło w związku z pandemią COVID – 19, wstrząsnęły światową gospodarką. Polscy przedsiębiorcy stoją obecnie w obliczu ogromnego wyzwania, jakim jest zabezpieczenie prowadzonego biznesu, zapewnienie płynności finansowej oraz ochrony swoim pracownikom. Nikt nie był zaskoczony, kiedy wraz z rosnącą liczą osób, u których wykryto koronawirusa władze w Polsce zaczęły wprowadzać kolejne ograniczenia, które znaczącą wpłynęły na sytuację przedsiębiorców wielu branż, którzy zostali pozbawieni przychodów. Tymczasem nadal ciążą na nich zobowiązania finansowe, muszą płacić ZUS, spłacać kredyty oraz wypłacać pensję swoim pracownikom i opłacać rachunki.

W obecnej sytuacji kluczowe dla firm jest utrzymanie płynności finansowej i uniknięcie bankructwa. W tym celu rząd przygotował kolejne wsparcie dla przedsiębiorców – Tarczę Finansową PRF 2.0, która właśnie ruszyła! Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Tarcza Finansowa PFR 2.0 to kolejny etap – 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem.

Uchwała Rady Ministrów z 5 stycznia 2021 to ostatni krok w kierunku uruchomienia Tarczy Finansowej PFR 2.0 – programu, który rekompensuje przedsiębiorstwom straty poniesione w wyniku pandemii.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 zostanie uruchomiona 15 stycznia. Od tego dnia aż do końca lutego najbardziej poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o subwencje za pomocą systemów bankowości elektronicznej. 

W uchwale zostały przyjęte zapisy, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa mogą liczyć m.in. na:

  • umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Zakładana kwota umorzenia wyniesie łącznie ok. 6,7 mld zł;
  • w treści uchwały rozszerzona została lista kodów PKD – z 38 do 45. Dzięki temu na wsparcie mogą liczyć np. branże targowa i edukacyjna, szkoły oraz drukarnie;
  • z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły skorzystać także firmy, które nie mały osób zatrudnionych na etatach w grudniu 2019 roku, ale zatrudniały pracowników w lipcu 2020 roku. Ten zapis jest jednym z ważnych rezultatów konsultacji  przedstawicielami branż. Rozszerza on możliwość ubiegania się o wsparcie dla większej liczby firm np. z branży fitness.

A konkretnie:

  1. Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji

Weryfikacja będzie dokonywana  na dzień: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD.

Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

  • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
  • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
  • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
  • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
  • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
  • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
  • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
  • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
  • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
  • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
  • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
  • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
  • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
  • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
  • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
  • 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
  • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
  • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
  • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
  • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
  • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
  • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
  • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
  • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
  • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
  • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
  • 86.90.D – Działalność paramedyczna; 
  • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
  • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
  • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
  • 91.02.Z – Działalność muzeów;
  • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
  • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
  • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
  • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
  • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
  • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
  • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
  • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

  1. Warunki udzielenia wsparcia dla mikrofirm:

–       dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 45 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności;

–      obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro;

–      subwencje finansowe – 18 tys. zł (przy spadku przychodów od 30%-60%) lub 36 tys. zł (przy  spadku przychodów powyżej 60%) na zatrudnionego;

–     subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł;

–     wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów;

–      dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19 w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019;

–  środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu         zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy;

–       okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego 2021 r.;

–       wnioski będą mogły być składane za pośrednictwem 18 banków;

  1. Warunki udzielenia wsparcia dla małych i średnich firm:

–     dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników z 45 branż z Polskiej Klasyfikacji   Działalności;

–     obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro;

–     dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.;

–     subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł;

–     wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto;

–     dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w okresie IV-XII lub IV kwartał 2021   roku w związku z COVID-19;

–     środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto;

–       okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego 2021 r.;

–       wnioski będą mogły być składane za pośrednictwem 18 banków;

  1. Zasady wyliczania zatrudnienia:

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r. – a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika.
Przy czym na potrzeby ustalenia statusu Mikofirma/MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

–           która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 

–           współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

  • Warunki umorzenia subwencji:

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

–           utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.

–           wyłącznie dla mikrofirm: utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

–           wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. 

–           beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.

–           zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.

–           zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.

–           zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.

–           zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.

Warto pamiętać, że skoro spadek obrotów gospodarczych jest warunkiem to  w przypadku ubiegania się o subwencję finansową będzie wymagane złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni).

Ponadto dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

Wkrótce na stronie www.pfr.pl  ma zostać opublikowana treść regulaminu programu Tarcza Finansowa PFR 2.0.

W sprawie analizy sytuacji finansowej w firmie oraz pomocy w uzyskaniu subwencji zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy:

katarzyna.milewska@adwokatura.pl,

andrzej.staskiewicz@adwokatura.pl,

daniel.kedra@adwokatura.p