Polityka prywatności

Polityka Prywatności

W Kędra Milewska Staśkiewicz Adwokaci Spółka Partnerska („KMS Adwokaci”) ochrona prywatności od zawsze była dla nas priorytetem, dlatego informujemy naszych Klientów o przyjętych przez nas zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

 

Aby ułatwić naszym Klientom dostęp i wyszukanie konkretnych informacji, przygotowaliśmy zestaw pytań wraz z odpowiedziami, który pomogą zapoznać się  i zrozumieć, jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują naszym Klientom i jak można z nich skorzystać

 

 • Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Kedra Milewska Staśkiewicz Adwokaci Spółka Partnerska  z siedzibą przy ul. Magiera 16 a/3, 01-873 Warszawa

 

 • Czym są dane osobowe i co właściwie oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, którą wykonuje się na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 

 

 • W jaki sposób i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Twoje dane osobowe pozostawione na Stronie oraz w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej przetwarzamy w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla: odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie, w tym pytania i zagadnienia dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, i prowadzenia innej korespondencji z Tobą. Anonimowe dane pochodzące ze znaczników internetowych (cookies) możemy też wykorzystywać do badania ruchu na naszej Stronie (np. co nasi goście klikają najczęściej, kiedy ruch się zwiększa etc). 

 

Odwiedzając naszą stronę zostaje pozostawiony adres IP komputera, telefonu, tabletu czy innego urządzenia. IP może wskazywać kraj, miasto lub inne miejsce, w którym znajduje się urządzenie; ścieżkę zwiedzania naszej strony, dane przeglądarki. Dane te są pozyskiwane automatycznie, część z nich można zablokować przez zablokowanie cookies w przeglądarce.

 

 • Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane pozyskane w odpowiedzi na pytania Klientów oraz prowadzenia korespondencji w innych celach jak i pozostałe dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat upływających od końca roku ich otrzymania, chyba, że w tym czasie zmieni się cel przetwarzania. W każdym przypadku będziemy informować naszych Klientów o zmianach. 

 

 • Komu  będą udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane serwisowi IT w przypadku problemów technicznych ze stroną. Dane osobowe znajdują się w serwisie hostingowym, czyli na serwerze strony internetowej. Dane osobowe mogą być także przekazywane księgowości.  

 

 • Jakie przysługują prawa naszym Klientom, związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Klienci mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a KMS Adwokaci jako administrator tych danych odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prawa związane z ochroną danych osobowych Klientów KMS Adwokaci to:

 • dostęp do danych osobowych – prawo dostępu Klientów do swoich danych osobowych, które przechowuje KMS Adwokaci, jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila;
 • zmiana danych osobowych – zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy można dokonać również przez wysłanie maila;  
 • wycofanie zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Klientów, Klienci prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie
  w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Klienci prawo ograniczenia przetwarzania
  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Nasi Klienci mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujecie,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
  są profilowane dla tego celu, 

Z prawa sprzeciwu możecie skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy,
że przysługuje ono np., gdy Klient zauważy, że dane osobowe są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

 

 • pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych możecie skorzystać np. gdy  dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez KMS Adwokaci zebrane albo gdy Klient wycofa swoją zgodę
na przetwarzanie danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. KMS Adwokaci przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla KMS Adwokaci ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów Klientów, praw i wolności lub te dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z kolei prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

 • wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby nasi Klienci mieli jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy  dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy przesłać nam maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres (…). Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza KMS Adwokaci mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

A tu wskazujemy podstawy prawne:

 1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
 2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 6. Sprzeciw – art. 21 RODO
 7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 

 • Czy wykorzystujemy pliki „cookies”?

Podczas przeglądania Strony, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i nie zawierają danych o tożsamości. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator nadawany przez naszą Stronę) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Można je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w  przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony.
 • Analityczne cookies – służą analizie zachowania na naszej Stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości Strony informacjami przez nas publikowanymi jak i poprawiać wygodę korzystania ze Strony,

Użytkownik Strony może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na urządzeniach końcowych przez Stronę. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Można też skonfigurować przeglądarkę w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie mogą spowodować utratę niektórych funkcjonalności Strony, wymagających instalacji plików cookie.

 

 1. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych;

 

 • Jak możesz się  z nami skontaktować?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod nasze adresy mailowe.